Archiv autora: Ondra Belica

E-learning BOZP zdarma díky BOZPforum

Naprosto perfektní počin našeho partnerského serveru BOZPforum.cz – bezplatný e-learning BOZP. Zatím sice pouze pro „kancelářský“ (tedy administrativní práce), ale časem se snad rozšíří i na další pracoviště.

A proč je to tak super? No proto, že to nesplní povinnosti na školení zaměstnanců, ostatně jako žádný jiný e-learning BOZP. Ale tím, že je to zdarma je to facka všem těm společnostem, které firmám za těžké peníze prodávají falešný pocit ̶b̶e̶z̶p̶e̶č̶í̶ , že mají splněné veškeré požadavky na školení pracovníků. Takže doufám, že je to připraví o kšeft a vyhnijí (a nebudou uvádět veřejnost v omyl a poskytovat e-learningové školení pro práce ve výškách, pro práci s řetězovou pilou, pro práci v nedýchatelném prostředí atp.).

https://bozpforum.cz/2020/03/19/e-learning-skoleni-bozp-po-a-pp-pro-administrativni-prace/

bozpforum

Prořezy stromu podél elektrického vedení

Většina majitelů (provozovatelů) pozemků ví, že stromy nesmí růst „do drátů“. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v § 46 odst. 1 definuje prostor v bezprostřední blízkosti zařízení elektrizační soustavy určení k zajištění spolehlivého provozu jako ochranné pásmo. V případě nadzemního vedení je ochranným pásmem souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany [§ 46, odst. 3, zákona č. 458/2000 Sb.]

Jak daleko tedy mohou růst (nejkratší vzdálenost mezi částí porostu a vedením):
Napětí do 1 kV (400/230 V) – nízké napětí (NN):
(pozn.: právní předpisy ani technické normy nestanovují ochranné pásmo pro vedení nízkého napětí, avšak při provádění prací v jeho blízkosti je nezbytné dodržovat bezpečné vzdálenosti stanovené ČSN EN 50110-1 ED. 2. Níže uvedené hodnoty jsou stanoveny podnikovou normou energetiky pro rozvod elektrické energie PNE 33 3302 – Elektrická venkovní vedení s napětím do 1kV AC)

Nejkratší vzdálenost ke stromům, na které nelze vylézt
(vzdálenost pod i vedle vedení)
– holé vodiče – 0,5 m,
– izolované vodiče – 0,5 m,
– izolované kabelové systémy – 0,5 m.

Nejkratší vzdálenost ke stromům, na které lze vylézt
(vzdálenost pod i vedle vedení)
– holé vodiče – 1 m,
– izolované vodiče – 0,5 m,
– izolované kabelové systémy – 0,5 m [PNE 33 3302 – 2. ed. –  6.1.5].
Pozn.: s ohledem na předpokládaný roční přírůstek stromu, či vychýlení porostu při větru, doporučují CRAA a Lezectví.cz při údržbě či ořezu dřevin zdvojnásobit každou vzdálenost menší nebo rovnu jednomu metru.

Napětí nad 1 kV a do 35 kV (včetně) – vysoké napětí (VN):
– vodiče bez izolace – 7 m
– vodiče se základní izolací – 2 m
– závěsná kabelová vedení – 1 m.

Napětí nad 35 kV a do 110 kV (včetně) – velmi vysoké napětí (VVN):
– vodiče bez izolace – 12 m,
– vodiče se základní izolací – 5 m.

Napětí nad 110 kV do 220 kV (včetně) – 15 m

Napětí nad 220 kV do 400 kV (včetně) – 20 m

Napětí nad 400 kV – 30 m

Závěsné kabelové vedení 110 kV – 2 m

Zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence – 1 m [§ 46, odst. 3, zákona č. 458/2000 Sb.]

Pozn.: Minimální vzdálenost se může lišit v závislosti na dobu výstavby vedení. Pro vedení postavené před účinností zákona č. 458/2000 Sb. jsou závazné rozměry ochranných pásem stanovených právními předpisy platnými v době výstavby vedení. [§ 98 odst. 2) zákona č. 458/2000 Sb.]
Majitelé (uživatelé) stromů pod vedením jsou povinni ve stanoveném rozsahu odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu vedení. Pokud tak neučiní ani na výzvu provozovatele distribuční soustavy, je tento (provozovatel distribuční soustavy) oprávněn vstoupit na jejich nemovitost a dřeviny odstranit nebo oklestit [§ 25 odst. 3 písm. f) a g) zákona č. 458/2000 Sb.]
Aby se vyhnuli pokutám, najímají si výškové pracovníky, kteří jim dřeviny zredukují tak, aby nezasahovaly do ochranného pásma vedení. Při takovýchto pracích se výškoví pracovníci musí zařídit tak, aby se nedostali do rozporu s ustanovení ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky. A pokud se jim nechce tuto normu studovat a hlavně nemají dostatečnou kvalifikaci ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb., odborné způsobilosti v elektrotechnice, můžou jim přijít vhod obrázky z tohoto článku (a právě ty byly impulsem k sepsání tohoto odkazu na článek s obrázky):

https://www.idnes.cz/hobby/zahrada/orez-stromu-elektricke-napeti.A190220_081322_hobby-zahrada_bma

Obrázky jsou převzaty z následujících zdrojů:
Nízké napětí s holými vodiči [Zdroj: https://www.idnes.cz/hobby/zahrada/orez-stromu-elektricke-napeti.A190220_081322_hobby-zahrada_bma]
Nízké napětí s izolovanými vodiči [Zdroj: https://www.idnes.cz/hobby/zahrada/orez-stromu-elektricke-napeti.A190220_081322_hobby-zahrada_bma]
Vysoké napětí s holými vodiči [Zdroj: https://www.idnes.cz/hobby/zahrada/orez-stromu-elektricke-napeti.A190220_081322_hobby-zahrada_bma]
Vysoké napětí s izolovanými vodiči [Zdroj: https://www.idnes.cz/hobby/zahrada/orez-stromu-elektricke-napeti.A190220_081322_hobby-zahrada_bma]
Vysoké napětí se závěsnými vodiči [Zdroj: https://www.idnes.cz/hobby/zahrada/orez-stromu-elektricke-napeti.A190220_081322_hobby-zahrada_bma]
Velmi vysoké napětí [Zdroj: https://www.idnes.cz/hobby/zahrada/orez-stromu-elektricke-napeti.A190220_081322_hobby-zahrada_bma]
Ukázka výpočtu ochranného pásma [Zdroj: https://www.irozhlas.cz/fotogalerie/7665285?fid=8427654]
Příklad bezpečné vzdálenosti pěti metrů mezi korunou stromu a vedením [Zdroj: https://www.irozhlas.cz/fotogalerie/7665285?fid=8427763]

Mel01 Mel02 Mel03 Mel04 Mel05 Mel06 Mel07 Mel08

Opakovací školení instruktorů prací ve výškách

Ve dnech 8. – 10- 12. 2017 proběhlo na Březině opakovací školení instruktorů prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Zúčastnilo se jej osm instruktorů CRAA, šest instruktor trenérů – lektorů a jeden profesní „zvědavec“.
Během přednášek proběhlo seznámení s novinkami v právních předpisech, technických normách, v oboru jako takovém; oživení si vědomostí a k prezentacím témat jednotlivých instruktorů. Standardy CRAA vyžadují provedení praktického výcviku včetně záchrany u všech kurzů, a proto všichni účastníci předvedli i své dovednosti. Závěr byl věnován ověření jejich znalostí.
craa01 craa02 craa03 craa04 craa05 craa06

Odborné posouzení systému ochrany proti pádu z výšky

Strojírenský podnik v Moravskoslezském kraji oslovil CRAA s žádostí o posouzení nově instalovaného systému ochrany osob proti pádu, bezpečnosti jeho užívání a přístupu ke strojním zařízením mostových jeřábů ve výrobních halách.
Instalované horizontální kotvicí vedení a pohyblivým připojovacím (kotevním) bodem mělo umožnit uživatelům bezpečný pohyb na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky tak, aby v případě pádu byl jejich pád bezpečně zachycen a rázová síla působící na jejich těla snížena na minimum.
Komise CRAA nainstalovaný systém posoudila s ohledem na platné právní a technické normy a provedla praktické zkoušky (zda v případě pádu nemůže dojít do kontaktu s technologickými zařízeními, zda v důsledku instalace nedošlo k zúžení přístupové a únikové cesty z kabiny jeřábu a další). S výsledkem posouzení seznámila zadavatele.

pos-01 pos-02 pos-03 pos-04 pos-05

Školení kynologických záchranářů

Koncem záři školili instruktoři CRAA členy Záchranné brigády kynologů Středočeského kraje v základech lanových technik v rozsahu nezbytném pro kynologické záchranáře. Výcvik byl zaměřen na samostatný pohyb po laně, transport psa a překonávání vertikál v rámci záchranného družstva.

kyno1 kyno2 kyno3

Školení zdravotnických záchranářů

Počátkem září pořádali instruktoři CRAA školení a výcvik práce a záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou studenty programu Zdravotnický záchranář. V průběhu prvního dne z pětidenního zaměstnání se studenti seznámili s platnými právními předpisy, lezeckými technikami, věcnými a osobními ochrannými prostředky proti pádu z výšky, uzlováním a dalšími potřebnými informacemi. Zbytek byl věnován praktickému výcviku, během něhož si osvojili samostatný pohyb po laně, základní záchranné techniky, vyzkoušeli si i pokročili záchranné techniky a aplikovali své nabyté dovednosti v náročných podmínkách exponovaných vertikál.

craa-skola1 craa-skola2 craa-skola3